egmond aan zee

Algemene voorwaarden


De reserveringsvoorwaarden omvatten de rechten en plichten van u en Aanstrand. Middels uw aanbetaling aan Aanstrand bevestigt u met de hieronder afgedrukte voorwaarden akkoord te gaan.

1. Reserveren:
U kunt telefonisch, via Internet of schriftelijk reserveren.
Deze manieren van reserveren zijn voor u en Aanstrand bindend. Iedere reserveringsopdracht wordt door Aanstrand bevestigd door een reserveringsbevestiging.

2. Reserveringskosten:
Per reserveringsbevestiging wordt u € 15,00 reserveringskosten in rekening gebracht.
Voor een combinatiereis (meerdere locaties in opeenvolgende weken) berekent Aanstrand slechts dezelfde € 15,00.

3. Reserveringsopdracht en betaling:
Bij reservering voldoet u 30% van de huursom. Het restant van de huursom dient uiterlijk 3 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 3 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens. Reserveringskosten en eindreiniging wordt bij aankomst contant voldaan. Bij reservering op korte termijn, d.w.z. vier weken of korter voor aanvang van de huurperiode, dient u de betaling telefonisch per bank of per giro te verrichten of via ideal.
Uw betalingsafschrift vormt tezamen met de reserveringsbevestiging uw volledige huurovereenkomst. Bij niet tijdige betaling is Aanstrand gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald: de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie punt 5).

4. Optierecht:
Elke reservering kunt u binnen 8 dagen, gerekend vanaf de reserveringsdatum, ongedaan maken. Dit kunt u doen per telefoon of per aangetekend schrijven.
Er worden dan wel € 15,00 reserveringskosten in rekening gebracht.
Bij annulering na deze 8 dagen zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 5).
Bij reservering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is dit optierecht niet van kracht en gelden de normale voorwaarden onder punt 5.

5. Annulering door huurder:
Annuleringen dienen telefonisch of per e-mail aan Aanstrand te worden opgegeven en gelijktijdig per aangetekend schrijven te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt Aanstrand een annuleringsbevestiging/nota.
Bij annulering binnen 8 dagen na reservering is het optierecht van kracht (zie punt 4). Bij annulering na 8 dagen en tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 20% van de huursom in rekening gebracht evenals de reserveringskosten.
Bij annulering binnen 6 weken doch 2 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de huursom in rekening gebracht, evenals de reserveringskosten.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledige gefactureerde
bedrag verschuldigd. Reeds betaalde gelden zullen worden verrekend en terstond worden voldaan conform de annuleringsbepalingen en de annuleringsnota.

6. Wijzigingen door de huurder:
Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, van welke aard dan ook, dan geeft u dit direct aan Aanstrand door. Deze wijziging wordt door Aanstrand schriftelijk bevestigd. De hieraan verbonden kosten bedragen € 15,00.

7. Aansprakelijkheid van de huurder:
Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren en zal schade, veroorzaakt voor uw toedoen en/of door uw meereizende, geheel door uw vergoed dienen te worden, terstond en aan de verhuurder. Aanstrand is bij voorbaat gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen indien de veroorzaakte schade niet of niet naar behoren is verrekend. Alle hieraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de bij de reserveringsbevestiging genoemde huurder.
Bij de vakantiewoning aanwezige en/of verstrekte huisreglementen zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen der halve strikt te worden nagekomen.

8. Aansprakelijkheid van AanStrand:
Aanstrand kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies, diefstal, schade of letsel,
van welke aard dan ook, berokkend aan of door huurders van door Aanstrand gecontracteerde vakantiewoningen.
Kennelijke fouten of vergissingen in de woningbeschrijving binden Aanstrand niet.
Ondanks al onze bemoeienissen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardige klacht
meent te hebben. Deze klacht moet, voor zover mogelijk, ter plaatse worden ingediend. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
In ernstige gevallen dient u direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met AanStrand op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier. Het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning dan door Aanstrand aangeboden, c.q. het verlaten van de gehuurde vakantiewoning doet alle rechten op compensatie of vergoeding teniet.
Aanstrand is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.